OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 773 505 645 (SMS) Soběchleby: 736 246 504 (SMS)
Zpět
17.03.2020, Martina Hissenová

Zaměření školy

výchova a vzdělávání dětí zdravých, veselých, všestranně vzdělaných a spokojených

účinná podpora přírodovědné gramotnosti a enviromentálního vzdělávání - vytváření elementárních základů pro odpovědný postoj k životnímu prostředí, zařazování  přírodovědných experimentů, podpora objevování a problémového myšlení, badatelský přístup

• školní zralost dětí, jejíž nedílnou součástí je rozvoj řečových schopností, předčtenářských a matematických dovedností

• aktivní zapojení dětí a rodičů do péče o místní životní prostředí a zahradu v přírodním stylu

• podpora zdravého tělesného a duševního rozvoje dítěte a vedení dětí k dodržování zásad zdravého životního stylu, správného stravování, k úctě vlastnímu životu a zdraví

• připravené vzdělávací prostředí, ve kterém dítě najde materiál, prostor a klid tak, aby se mohlo rozvíjet tempem jemu odpovídajícím

• účinná podpora nových metod a forem práce s dětmi předškolního věku

• dítě má právo na bezprostřednost a svobodný rozvoj, v této svobodě se učí, je maximálně motivované a koncentrované

• v částečně věkově smíšených třídách podporovat u dětí vzájemný respekt. Mladší děti se rády učí od starších, starší zase s oblibou vystupují jako pomocníci a ochránci

• vytvoření ovzduší laskavé a důvěrné komunikace, která vytváří pocit bezpečí a pohody

• podpora sociální gramotnosti - poznávání své osobnosti, poznávání druhých (učit se žít s druhými, komunikovat s nimi, tolerovat je, pomáhat si)

• podpora rozvoje poznání dětí - mohou jednat svobodně, ale za své jednání a rozhodnutí zodpovídají

• poskytování příležitostí k aktivnímu pohybu na školní zahradě a v přírodě se zřetelem na vlastní prožitky, tvořivost a hry v přírodě

• individuální přístup s respektováním vzdělávacích a vývojových potřeb dětí, vytvoření maximálních podmínek pro rozvoj dětí se speciálními vzdělávacími potřebami